ย่านนวัตกรรม

Innovation District

เป็นแนวคิดใหม่ของการวางแผนและออกแบบพื้นที่และสังคมเมืองบนหลักการของการพัฒนาเมืองหรือย่านให้ดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมให้รวมกันเป็นคลัสเตอร์ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือและกลไกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดำเนินกิจกรรมในย่าน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ (connecting) ของผู้คน

สถิติภาพรวมนวัตกรรม

Innovation Statistics

กรองข้อมูล :
  • Startup
  • SME
  • วิสาหกิจชุมชน
  • ผู้ประกอบการอื่นๆ
  • อาหาร
  • ท่องเที่ยว
  • ชุมชน
  • สุขภาพ
  • ไอที
  • ธุรกิจอื่นๆ

โครงสร้างพื้นฐาน / การเติบโตของผู้ประกอบการ

จำนวนการเติบโตของผู้ประกอบการ

ภาคเหนือ
3,032 ราย

ลำดับ
จังหวัด
จำนวน
ภาคกลาง
3,032 ราย

ภาคตะวันออก
3,032 ราย

ภาคตะวันตก
3,032 ราย

ภาคใต้
3,032 ราย

ภาคเหนือ
423 ราย

ลำดับ
รายละเอียด
จำนวน
ภาคกลาง
423 ราย

ภาคตะวันออก
423 ราย

ภาคตะวันตก
423 ราย

ภาคใต้
423 ราย

ผลการดำเนินงาน / แผนปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
X