สถิติภาพรวมนวัตกรรม

Innovation Statistics

กรองข้อมูล :

0

ผู้ประกอบการ

ข้อมูลสถิติผู้ประกอบการ

STARTUP
0
SME
0
วิสาหกิจชุมชน
0
อื่นๆ
0

เปรียบเทียบจำนวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

 • P1 = ภาคการผลิต: วิสาหกิจขนาดย่อย (จ้างงานไม่เกิน 5 คน, รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท)
 • P2 = ภาคการผลิต: วิสาหกิจขนาดย่อม (จ้างงานไม่เกิน 50 คน, รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท)
 • P3 = ภาคการผลิต: วิสาหกิจขนาดกลาง (จ้างงานไม่เกิน 200 คน, รายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท)
 • P4 = ภาคการผลิต: ธุรกิจขนาดใหญ่ (จ้างงานมากกว่า 200 คน, รายได้มากกว่า 500 ล้านบาท)
 • S1 = ภาคการค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อย (จ้างงานไม่เกิน 5 คน, รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท)
 • S2 = ภาคการค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อม (จ้างงานไม่เกิน 30 คน, รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท)
 • S3 = ภาคการค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดกลาง (จ้างงานไม่เกิน 100 คน, รายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท)
 • S4 = ภาคการค้าและบริการ: ธุรกิจขนาดใหญ่ (จ้างงานมากกว่า 100 คน, รายได้มากกว่า 300 ล้านบาท)
 • โครงสร้างพื้นฐาน / การเติบโตของผู้ประกอบการ

  จำนวนการเติบโตของผู้ประกอบการ

  ภาคเหนือ
  0
  0 ราย

  ลำดับ
  จังหวัด
  จำนวน
  ภาคกลาง
  0
  0 ราย

  ภาคตะวันออก
  0
  0 ราย

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  0 ราย

  ภาคใต้
  0
  0 ราย

  ภาคเหนือ
  0 ราย

  ลำดับ
  รายละเอียด
  จำนวน
  ภาคกลาง
  0 ราย

  ภาคตะวันออก
  0 ราย

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  0 ราย

  ภาคใต้
  0 ราย

  X