เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะทำงานได้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการจัดกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย (Focus group) ครั้งที่ 1 โดยมี กลุ่มสถาบันการศึกษาส่วนของคณบดีและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศษรฐศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์ คณะวิทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ