เป้าหมายหนึ่งของการส่งเสริมย่านนวัตกรรมคือ ทุกคนในย่านต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ทีมงานวิจัยโครงการพัฒนาย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท จึงได้ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยล๊อก 1 2 3 4 5 6 และ ชุมชม 70 ไร่ เพื่อค้นหา Pain Point ที่ชุมชนกำลังประสบและนวัตกรรมในพื้นที่ รวมถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน ชุมชนคลองเตย คือ เพื่อนบ้านที่เป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงย่าน และเป็นพละกำลังหลักในการพัฒนาเมือง เมื่อความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดีขึ้น จะส่งเสริมให้เมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมา