คุณอยู่ที่นี่ วิสัยทัศน์/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย

 

          มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาย่านกล้วยน้ำไทให้นำไปสู่การเป็นย่านนวัตกรรม โดยตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ในการดึงดูดกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น ให้เข้ามาสร้างสรรค์นวัตกรรมบนฐานอุตสาหกรรมเดิมของย่าน และมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้กลายเป็นย่านน่าอยู่ อันจะนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการลงทุนมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรมและ การเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันในระดับนานาชาติ

 

 

          จากแนวคิดการสร้าง ecosystem ที่ส่งเสริม startup ตามแนวแผนการพัฒนา Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความรู้ในการบ่มเพาะ Start-up ให้พัฒนาผลงานสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ขณะที่แหล่งอุตสาหกรรมในย่านจะเข้าร่วมสนับสนุนทั้งองค์ความรู้เฉพาะทางและเงินทุนเริ่มต้น เพื่อดึงดูดแหล่งทุนที่สนใจที่สนใจสินค้านวัตกรรม ตัวอย่างเช่น การพาณิชย์อิเลคโทนิค (E-comerce) อุตสาหกรรมสื่อใหม่ (New-media) หรือ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative industries) เป็นต้น

 

 

          KIID innovative corridor คือ ข้อเสนอแนะโครงการพัฒนาระยะ 5 ปี ที่เริ่มต้นเส้นทางจากรถไฟฟ้าสถานีเอกมัย ผ่านมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ของการท่าเรือและสามารถข้ามไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในบางกระเจ้า ซึ่งตลอดสองข้างเส้นทางระหว่างรถไฟฟ้าจนถึงแหล่งเรียนรู้และศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ถูกวางเป้าหมายให้เป็น quick win project ที่มุ่งกระตุ้นให้เกิดรูปแบบธุรกิจในบ้านที่ส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ปัจจุบันได้มีรายได้สูงขึ้นและคุณภาพของพื้นที่มีความน่าเดินมากขึ้น ซึ่งขนาดพื้นที่สีเขียวต่อคนต่อตารางเมตรจะต้องมีสัดส่วนที่สูงกว่าย่านอื่นๆ

X