การนำหุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวมาทำงานแทนบุคลากรทางการแพทย์

จะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และช่วยลด
ภาระในการทำงานทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีจำนวนน้อยอยู่แล้ว

มีเวลาไปให้บริการด้านอื่นมากขึ้น

 

• ย่านนวัตกรรมที่สังกัด
ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
• อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. การแพทย์ครบวงจร
2. อุตสาหกรรมดิจิทัล
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

• คำสำคัญ (Keyword)
sss
ssss