สหวิทยาการสำหรับการแก้ปัญหาทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

ตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลรักษา
สุขภาพ ช่วยผู้ป่วยคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างปลอดภัย

ทำให้อายุของประชากรในโลกยืนยาวขึ้น

ตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลรักษา
สุขภาพ ช่วยผู้ป่วยคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างปลอดภัย

ทำให้อายุของประชากรในโลกยืนยาวขึ้น

ตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลรักษา
สุขภาพ ช่วยผู้ป่วยคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างปลอดภัย

ทำให้อายุของประชากรในโลกยืนยาวขึ้น

• ย่านนวัตกรรมที่สังกัด
ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
• อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. การแพทย์ครบวงจร
2. อุตสาหกรรมดิจิทัล
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

• คำสำคัญ (Keyword)
ee
ss
ssss