คุณอยู่ที่นี่ วิสัยทัศน์/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์/เป้าหมาย

 

 

YMID ONE STOP SERVICE FUNDING & INCENTIVE
เราสนับสนุนทุนวิจัยและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจเข้า ร่วมพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมการแwทย์กับหน่วยงานภายในย่าน เพื่อสร้างสรรค์ แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการแพทย์ให้เกิดขึ้นในประเทศ

STARTUP SUPPORT
เราสนับสนุนความคิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงความสําเร็จสําหรับบริษัท Startup และผู้ ประกอบการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในย่านฯให้เกิด Deeptech Startup

SHARING IDEAS & PARTNERED PROJECTS
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในย่านและภายนอกส่งเสริมและ กระตุ้นแนวคิดใหม่ๆ ด้านนวัตกรรมการแพทย์

CONSULTING
ให้คําปรึกษาภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจในการพัฒนางานวิจัยและธุรกิจด้านการ แพทย์กับหน่วยงานเครือข่ายภายในย่าน

INTERNATIONAL SERVICE
ประสานงานความร่วมมือเครือข่ายต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาธุรกิจและ นวัตกรรมการแพทย์ภายในย่าน

DATABASE PROVIDER
ให้ทุกการวิจัยและการลงทุนขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพผ่านฐาน ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน

X