ที่มาของผลงานนวัตกรรม
จากการศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุของอาการตับตายเฉียบพลัน Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) หรือโรคกุ้งตายด่วน หรือ EMS ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจน แต่ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งคือกุ้งจะมีลักษณะอาการตับวายเฉียบพลัน จากผลการวิจัยจากกว่า 10 ห้องปฏิบัติทั่วโลก ได้ผลที่สอดคล้องกัน คือตัวอย่างกุ้งที่ป่วยพบแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอจำนวนมาก โดยเฉพาะ Vibrio parahaemolyticus ดังนั้นการควบคุมปริมาณเชื้อวิบริโอในทุกช่วงอายุของกุ้ง น่าจะช่วยให้กุ้งรอดจากอาการตับตายเฉียบพลัน หรืออาการตายด่วนได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีรายงานการพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาในการตรวจแบคทีเรียวิบริโออยู่บ้างแล้วก็ตาม แต่ยังขาดชุดตรวจสำเร็จรูปที่มีขั้นตอนการตรวจที่ง่าย ไว และราคาถูก ซึ่งหากทำการวิจัยและพัฒนาสำเร็จจะทำให้ฟาร์มขนาดเล็ก หรือเจ้าของโรงเพาะฟักสามารถทำการตรวจวิเคราะห์โรคเบื้องต้นด้วยตนเองได้

ความร่วมมือที่แสวงหา
- เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

รายละเอียดของนวัตกรรม
ชุดตรวจโรคกุ้งตายด่วน ด้วยเทคนิค LAMP Nano gold เป็นการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ซึ่งเป็นสาเหตุการก่อโรคกุ้งตายด่วนที่เป็นโรคตับตายเฉียบพลัน (EMS/AHPND) เป็นวิธีที่มีความไวและความจำเพาะ ง่ายต่อการวิเคราะห์ผลไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาน้อยกว่าเทคนิคอื่นที่มีปรากฏมาก่อน สามารถตรวจผลได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

สถานที่เยี่ยมชมนวัตกรรม
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
- ดร.วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
- นายณรงค์ อรัญรุตม์
- นางสาว จันทนา คำภีระ

• ย่านนวัตกรรมที่สังกัด
นวัตกรรมภาพรวมของไทย
• อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

-

• คำสำคัญ (Keyword)
กุ้ง
ชุุดตรวจโรค