ที่มาของผลงานนวัตกรรม
การปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ เป็นการปลูกพืชอีกวิธี ซึ่งมีความแพร่หลายมากในปัจจุบัน เนื่องจากง่ายต่อการควบคุมปริมาณธาตุอาหารของพืช และยังสามารถจัดสถานที่ปลูกได้ไม่ยาก เหมาะกับบุคคลทั่วไป ซึ่งต้องการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ไว้รับประทานเอง รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เน้นการส่งออกผลผลิต รวมถึงการขายภายในประเทศ ลักษณะทั่วไปของการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ คือ การปลูกพืชลงบนวัสดุปลูกที่สามารถควบคุมธาตุอาหารพืชได้ โดยอาจจะเป็นแบบให้รากพืชลอยอยู่ในสารละลายธาตุอาหารโดยมีวัสดุที่ใช้โอบอุ้มต้นพืช หรืออาจปลูกบนวัสดุปลูกที่ไม่มีธาตุอาหาร เช่น เพอร์ไลต์ แล้วค่อยๆ หยดสารอาหารลงไปบนวัสดุนี้เพื่อพืชสามารถดูดซึมได้ทางราก อุตสาหกรรมธาตุอาหารสำหรับพืชจึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อลักษณะการใช้ชีวิตของมนุษย์ นอกจากการใช้สารละลายธาตุอาหารสำหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์แล้ว สารละลายธาตุอาหารยังถูกใช้เพื่อเพิ่มผลิตผลทางเกษตรกรรม ช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ดีให้กับพืชในบริเวณที่มีการขาดแคลนธาตุอาหารนั้นๆ

ความร่วมมือที่แสวงหา
- เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

รายละเอียดของนวัตกรรม
สารละลายธาตุอาหารสำหรับใช้ในการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ หรือใช้ฉีดเพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือบำรุงรักษาต้นไม้ชนิดอื่น ซึ่งสารละลายธาตุอาหารนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม มีความเสถียรในการเก็บ (storability) เนื่องจากไม่สลายตัวง่ายเมื่อถูกแสงหรือความร้อน และเป็นแหล่งของกรดอะมิโนไกลซีนให้กับพืชได้ สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารสำหรับพืชไร้ดินที่ประกอบด้วยสารละลายจุลธาตุ เหล็ก ทองแดง และสังกะสีสำหรับใช้ฉีดพ่นทางใบพืช ร่วมกับการให้สารละลายธาตุอาหารหลักทางรากในการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ โดยสารละลายจุลธาตุดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

สถานที่เยี่ยมชมนวัตกรรม
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
- ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง

• ย่านนวัตกรรมที่สังกัด
นวัตกรรมภาพรวมของไทย
• อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

-

• คำสำคัญ (Keyword)
ธาตุอาหาร
พืชไร้ดิน