DATA DRIVEN
INNOVATION
ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายบนฐานของข้อมูล (Data-driven Decision Making) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ สร้างเครื่องมือนวัตกรรมที่มีประสิทธิ ภาพในการวิเคราะห์และประเมินระบบนวัตกรรม , พัฒนากลไกการสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมและทันสมัย

DATA.NIA.OR.TH

ประกอบไปด้วชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 3 ส่วนหลัก
คือ ข้อมูลผู้ประกอบการ , ข้อมูลโครงการ , ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน

ศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม

36,304

ผู้ประกอบการ

ศูนย์รวมข้อมูลโครงการด้านนวัตกรรม

1,003

โครงการ

ศูนย์รวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนนวัตกรรม

830

หน่วยงาน

ย่านนวัตกรรม

INNOVATION DISTRICT

เป็นแนวคิดใหม่ของการวางแผนและออกแบบพื้นที่และสังคมเมือง บนหลักการของการพัฒนาเมืองหรือย่านให้ดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมให้รวมกันเป็นคลัสเตอร์ โดยการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือและกลไกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดำเนินกิจกรรม ในย่าน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ (connecting) ของผู้คน

News Update

ข่าวสารและกิจกรรม

10/08/2563

กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (YSF) โดย NIA และ TED FUND พร้อมสนับสนุนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ที่มีไอเดีย

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA เปิดคลาสหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ความปกติใหม่กับนวัตกรรมเมือง | New Normal x City Innovation” โดยมีผู้บริหารทั้งภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมเสริมอาวุธต่อยอดองค์ความรู้รับมือการเปลี่ยนแปลงโลกแห่งอนาคต โดยมีวิทยากรแถวหน้าร่วมเปิดมุมมอง แชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาสู่เมืองนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์

10/08/2563

NIA จับมือ ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อไร้ดอกเบี้ย 3 ปี พัฒนา “AGTECH” ในภาคเกษตรกรรม

NIA จับมือ ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อไร้ดอกเบี้ย 3 ปี พัฒนา “AgTech” ในภาคเกษตรกรรม ตั้งเป้าเสริมความมั่นคงด้านอาหาร พร้อมหนุนคุณภาพชีวิตใหม่ให้เกษตรกร  NIA พร้อมด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. หนุนการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรให้กับธุรกิจชุมชน และสตาร์ทอัพด้านการเกษตร พร้อมจัดทำโครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน และ NIA รับชำระดอกเบี้ยแทน 3 ปีแรก สูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อโครงการ

10/08/2563

ผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: IMAGES OF FUTURES: FUTURELAND ภาคเหนือ

NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมจัดกิจกรรม Workshop สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบโครงการ NIA CREATIVE CONTEST 2020: Images of Futures: FUTURELAND ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

Plan & Result

แผนปฏิบัติการ / ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนา ระบบนิเวศนวัตกรรม