การพัฒนาย่านเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้มีความสนใจที่หลากหลาย ถูกนำมาสร้างเป็นโจทย์ทางสถาปัตยกรรม

กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้เวลาตลอดทั้งเทอมเพื่อศึกษา ค้นหา และออกแบบ ทั้งการจัดวางผังโครงข่ายทางสถาปัตยกรรม ระบบการสัญจร และอาคารต่างๆที่จะแปลงนวัตกรรมเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศิลปะวัฒนธรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มการขนส่ง และกลุ่มสื่อใหม่ อันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ค้นพบในย่านกล้วยน้ำไท

เมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึง นวัตกรรมที่มีรากเหง้ามาจากย่าน คือผลผลิตที่จะปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของย่านให้มีชีวิตชีวามากขึ้น